Pinskut toimivat lasten oikeuksien, ihmisoikeuksien, rauhan, demokratian sekä eettisesti ja ekologisesti kestävämpien valintojen puolesta. Pinskujen mielestä sosiaalisesti ja taloudellisesti oikeudenmukainen yhteiskunta edellyttää reiluja ja yhdenvertaisia pelisääntöjä, vastuullisia toimia sekä rehellisiä ja avoimia toimintatapoja. Pinskut vaalivat toiminnassaan myös globaalia solidaarisuutta, yhteisöllisyyttä, ystävyyttä ja elämyksellisyyttä.

Pinskut toimivat kaikenlaista syrjintää, rasismia, saastuttamista, eriarvoisuutta, sotaa ja puutosta vastaan. Pinskut pyrkii toiminnassaan vahvistamaan lasten ja nuorten edellytyksiä aktiiviseen kansalaisuuteen ja globaaliin solidaarisuuteen. Pinskuille on tärkeää, että ihmiset jaksavat toimia päämääriensä puolesta.Jaksamisen edistämiseksi ystävyys, yhteiset elämykset ja luottamuksellinen ilmapiiri ovat avainasemassa. Hyvän yhteishengen vaaliminen on jokaisen pinskutoimijan velvollisuus.

Pinskuissa lapsi nähdään aktiivisena toimijana, jolla on sekä halu että valmiudet oppia tuntemaan itsensä ja ympäristönsä sekä kyky säädellä ja ohjata omaa toimintaa. Lapsella on oikeus päätöksentekoon sekä oikeus omiin tunteisiin, ajatuksiin ja mielipiteisiin sekä niiden ilmaisemiseen mutta toisaalta velvollisuus ottaa myös toisten ihmisten tunteet ja ajatukset huomioon toiminnassaan. Lapsilähtöisyys kumpuaa aikuisen halusta kuulla ja olla läsnä lapselle. Kun lasta kuullaan, hänellä on monipuolisia välineitä ilmaista itseään ja tilaa tulla näkyväksi, Lapsi kokee itsensä merkityksellisesti ja hänen motivaationsa selvittää ja tutkia maailman ilmiöitä kasvaa kun häntä kuullaan, hänen käytössään on monipuolisia välineitä itsensä ilmaisemiseen ja hänellä on tilaa tulla näkyväksi. Aikuisen tehtävänä on olla läsnä ja tukea niitä prosesseja, miten lapsi voi omalla tavallaan tulla parhaiten näkyväksi.

Pinskutoiminnan pedagoginen tausta on yhteisö-ja seikkailukasvatuksessa. Lasten ja nuorten kanssa tehtävä toiminta perustuu seikkailukasvatukseen ja sen toiminnallisiin palasiin: aktiviteetteihin. Seikkailukasvatus tukee niin ekologista elämäntapaa kuin lapsen kasvamista aktiiviseksi toimijaksi. Seikkailukasvatus tukee omien rajojen koettelua sekä luovuuden ja kriittisen ajattelun kehitystä. Yhteisökasvatus korostuu Pinskujen koulutustoiminnassa (ohjaajakoulutukset), joka perustuu nonformaaleihin oppimisympäristöihin, modulaarisuuteen, kokemuksellisuuteen ja kokemuksellisuuden jakamiseen.