Pinskujen missio on olla järjestö, joka järjestää toimintaa lapsille, nuorille ja perheille pinskuarvojen mukaisesti.

Pinskujen toiminta perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukselle sekä pinskuarvoille. Toiminnan lähtökohtana on se, että Pinskut toimivat yhdenvertaisen, eettisesti ja ekologisesti kestävän ja inhimillisen maailman puolesta.

Pinskujen missioon on sisällytetty erityisen vahvasti lapsen oikeudet pinskuarvojen rinnalle, koska pinskutoimintaa läpileikkaava laatujärjestelmä perustuu pitkälti YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Pinskuissa on vuonna 2017 otettu käyttöön uusi lapsilähtöinen laatujärjestelmä, joka perustuu vahvasti pinskuarvoihin ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaiseen lapsivaikutusten arviointiin. 

Pinskuilla on kuusi pääarvoa, jotka ovat:

  • Yhteisöllisyys, joka tarkoittaa ystävyyttä, rauhaa, solidaarisuutta ja maailmankansalaisuutta kaikessa pinskutoiminnassa
  • Osallisuus, joka tarkoittaa pyrkimystä lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisten tavoitteiden edistämiseen
  • Elämyksellisyys, joka tarkoittaa iloon, oivaltamiseen ja itsensä ylittämiseen tähtäävää tavoitteellista toimintaa
  • Yhdenvertaisuus, joka tarkoittaa pyrkimystä demokratiaan, esteettömyyteen ja samanarvoiseen kohteluun.
  • Eettisyys, joka tarkoittaa ekologisesti ja eettisesti kestävää toimintaa sekä avoimia, rehellisiä ja reiluja toimintatapoja.
  • Vastuullisuus,  joka tarkoittaa psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaista ja turvallista toimintaa sekä kunnioitusta tälle työlle ja työn tekijöille.

Pinskutoimintaa tehdään pinskuarvojen perusteella. Pinskuarvojen toiminnallistamisen työkaluna toimii pinskumenetelmä, joka mukailee Pinskujen maapallologoa. Pinskumenetelmässä arvot jakautuvat tavoiteprofiileihin. Tavoiteprofiilien tarkoituksena on toiminnallistaa pinskuarvot tavoiksi päästä  pinskumenetelmän ytimeen: kasvatukselliseen tavoitteeseen. 

Pinskulogon ja PInskumenetelmän symbolina toimiva Maapallo symboloi  Pinskujen kasvatuksellista tavoitetta, joka saavutetaan  arvojen päälohkojen tavoiteprofiilien toteutumisen kautta. Tavoiteprofiilit taas saavutetaan pinskukoulutuksen ja aktiviteettien keinoin käytännön pinskutoiminnassa. 

Pinskutoiminnan kasvatuksellinen päämäärä on kasvattaa lapsista uteliaasti, persoonallisesti, dialogisesti ja luovasti maailmaa tutkivia pinskuja, jotka toimivat eettisesti ja ekologisesti kestävämmän maailman puolesta niin yksityisessä, paikallisessa kuin globaalissa elinpiirissään.

Lisätietoa Pinskuarvoista ja periaatteista löydät Pinskupakista: pinskupakki.fi/jarjesto/pinskuarvot