Periaatteet ja arvot

Pioneerit toimivat rauhan ja demokratian, sekä eettisesti ja ekologisesti kestävän maailman puolesta 

Pinskutoiminta aatteellista, mutta puoluepoliittisesti sitoutumatonta järjestötoimintaa - jokainen pioneeriarvot omakseen tunteva on lämpimästi tervetullut mukaan toimintaan.

Pioneerit toimivat ihmisoikeuksien, rauhan, demokratian sekä eettisesti ja ekologisesti kestävien valintojen puolesta. Pioneerit toimivat kaikenlaista ahneutta, syrjintää, rasismia, saastuttamista, eriarvoisuutta, sotaa ja puutosta vastaan. Pioneerit suosivat muun muassa reilua kauppaa, kierrättämistä, kimppakyytejä, biologisesti hajoavia tuotteita, reiluja työehtoja, riittävää toimeentuloa, toimivia julkisia palveluja, moniarvoista ja -kulttuurista yhteiskuntaa sekä toimivaa julkista liikennettä.

Pioneerit toimivat elämän monimuotoisuuden, tasa-arvon ja vapauden puolesta

Pioneerit pyrkivät teoillaan vaalimaan elämän monimuotoisuutta paikallisesti,  valtakunnallisesti ja globaalisti. Jokainen elämä on yhtä tärkeä, siksi pioneerit toimivat tasa-arvoisen ja inhimillisen kohtelun puolesta. Perusoikeuksista tärkein on vapaus, sillä ilman vapautta ei ole edellytyksiä toimia paremman maailman puolesta ja kehittää itseään vapaasti. Vapaus voi toteutua vain demokraattisessa ja tasaarvoisessa yhteiskunnassa.

Pioneerit pyrkivät edistämään tasa-arvoa ja vapautta myös omalla toiminnallaan. Kynnys osallistua toimintaan pidetään mahdollisimman matalana ja osallistumismahdollisuudet mahdollisimman tasavertaisina. Kentän moniäänisyys huomioidaan mahdollisimman kattavasti toimintaa suunniteltaessa.

Pioneereille on tärkeää vaalia tasa-arvoista kohtelua sekä ymmärtää ja suvaita erilaisia näkemyksiä niin kauan kun näkemykset ovat perusteltuja eikä näkemyksillä pyritä ensisijaisesti loukkaamaan muiden henkilöiden yhdenvertaisia ja inhimillisiä oikeuksia. Pioneereissa opitaan arvostavaa vuorovaikutusta ja ristiriitojen ratkaisemista rakentavin keinoin. Jokaisella pioneerilla on vapaus olla oma itsensä, mutta se sisältää vastuun ottaa huomioon myös muun elollisen maailman. Jokainen pioneeriyhteisössä saa vapaasti ja aidosti oma itsensä, jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja oikeus tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti mutta myös vastuu vaalia hyvää yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä.

Pioneerit toimivat lapsilähtöisen toiminnan ja lasten oikeuksien puolesta

Pioneeritoiminnan lapsilähtöisyys kumpuaa aikuisen halusta kuulla ja olla läsnä lapselle. Kun lasta kuullaan, hänellä on monipuolisia välineitä ilmaista itseään ja tilaa tulla näkyväksi, Lapsi kokee itsensä merkityksellisesti ja hänen motivaationsa selvittää ja tutkia maailman ilmiöitä kasvaa kun häntä kuullaan, hänen käytössään on monipuolisia välineitä itsensä ilmaisemiseen ja hänellä on tilaa tulla näkyväksi. Aikuisen tehtävänä on olla läsnä ja tukea niitä prosesseja, miten lapsi voi omalla tavallaan tulla parhaiten näkyväksi – miten lapsen tekemät kokemukset ja havainnot huomioidaan ja miten ne vaikuttavat lapsen ympäristössä.

Lapsi on herkkä kuulevalle läsnäololle. Aikuisen aidosta kiinnostuksesta lapsi tuntee, että häntä kunnioitetaan ja arvostetaan. Sitä kautta lapsi peilaa ja kasvattaa omaa arvostusta suhteessa toisiin ihmisiin. Toisen ihmisen kunnioittaminen syntyy kokemuksesta, jossa tuntee itse olevansa arvostettu ja hyväksytty sellaisena kuin on. Näin myös lapsi oppii kuulemaan aikuista ja toisia lapsia. Luottavainen tunneilmapiiri luo lapselle hyvät edellytykset toimia ryhmässä. Lapsi ei vetäydy syrjään, jos häntä kuunnellaan, jos hän saa olla oma itsensä ja hän saa ilmaista tunteitaan vapaasti. Näin syntyy yhteisöllisyys - keskustelun ilmapiiri, jossa lapsi oppii ilmaisemaan tarpeensa ja pitämään niistä kiinni samalla kunnioittaen toisia ja odottamaan omaa vuoroaan.

Pioneerityössä lapsi nähdään aktiivisena toimijana, jolla on sekä halu että valmiudet oppia tuntemaan itsensä ja ympäristönsä sekä kyky säädellä ja ohjata omaa toimintaa. Lapsella on oikeus omaan päätöksentekoon sekä oikeus omiin tunteisiin, ajatuksiin ja mielipiteisiin sekä niiden ilmaisemiseen mutta toisaalta velvollisuus ottaa myös toisten ihmisten tunteet ja ajatukset huomioon toiminnassaan.

Pioneerit toimivat lasten oikeuksien tietoisuuden lisäämisen ja niiden toteutumisen puolesta. Lasten ja nuorten näkemykset ohjaavat myös ensisijassa kaikkea järjestössämme tehtävää työtä. Pioneerijärjestöjen laadullinen järjestelmä ja rakenne perustuu siihen, että lapsi on mukana kaikessa toiminnan suunnittelussa, sen toteuttamisessa ja arvioinnissa.

Pioneerit kannustavat aktiiviseen kansalaisuuteen ja globaaliin solidaarisuuteen rehellisesti ja avoimesti

Pioneerit arvostavat kaikkea työtä, jossa pyritään edistämään pioneeriarvojen mukaisia päämääriä. Siksi pioneerit pyrkivät toiminnassaan vahvistamaan edellytyksiä aktiiviseen kansalaisuuteen ja kansakuntien globaaliin solidaarisuuteen. Pioneerien mielestä sosiaalisesti ja taloudellisesti oikeudenmukaisempi yhteiskunta edellyttää reiluja pelisääntöjä,  vastuullisia toimia sekä rehellisiä ja avoimia toimintatapoja. Kun toimitaan rehellisesti ja vastuullisesti, ei ole mitään syytä olla toimimatta avoimesti. Rehellisyys, avoimuus ja luottamuksellisuus synnyttävät luottamuksen ilmapiirin joka on elintärkeä yhteisöllisyyden toteutumiselle. Vapaus edellyttää myös vastuuta yhteisöstään ja itsestään. Toisille vastuu on raskaampi kantaa, siksi heitä ensisijaisesti autetaan tuomitsemisen sijaan.

Pioneeritoiminta on elämyksiä ja iloa yhdessä

Pioneerit vaalivat myös yhteisöllisyyttä, ystävyyttä ja elämyksellisyyttä. Pioneereille on tärkeää, että ihmiset jaksavat toimia päämääriensä puolesta. Jaksamisen edistämiseksi ystävyys, yhteiset elämykset ja luottamuksellinen ilmapiiri ovat avainasemassa. Hyvän yhteishengen vaaliminen on jokaisen pioneerin velvollisuus. Luottamuksellisuus syntyy hyvästä vuorovaikutuksesta: avoimuudesta, rehellisyydestä, hyväntahtoisuudesta ja suvaitsevaisuudesta.

Yhteisöllisyys ja kyky rakentaa yhteisöllisyyttä on pioneeritoiminnan erityispiirre. Kaikkia toiminnassa olevia kohdellaan lähtökohtaisesti samanarvoisesti. Yhteisöllisyys on mahdollisuus ja voimavara, johon panostamalla synnytetään sitoutumista ja yhteenkuuluvuutta. Ihmiset haluavat tuntea yhteenkuuluvuutta, tulla kuulluiksi ja tulla arvostetuiksi sellaisena kuin ovat. Ihmisten kokemus osallisuudesta ja arvostuksesta synnyttää sitoutumista ja yhteenkuuluvuutta. Sitoutuminen edistää entistä vahvemman ja moninaisemman yhteisön syntymistä.

Pioneerit ovat yhteisöllisyyden edelläkävijöitä ja asiantuntijoita. Pioneerit tietävät keinot, miten aito yhteisöllisyys syntyy ja miten sitä ylläpidetään. Pioneerit osaavat tunnistaa ja tukea tietoisesti eri ryhmäprosesseja ja puuttua yhteisöllisyyttä rikkoviin ilmiöihin. Pioneerit näkevät vaivaa saadakseen haastavammankin porukan toimimaan yhdessä, sillä jokaisella yksilöllä on yhteisölle annettavaa.

Ihmiset kokevat asiat eri tavoin, ja näkevät erilaisia totuuksia. Pioneerien mielestä eriävissä mielipiteissä ei välttämättä ole kyse yhdestä ainoasta totuudesta, vaan monesta yhtä pätevästä totuudesta. Pioneeritoiminnan erityisyys piilee ristiriitojen yhteensovittelussa - erimielisyyksissä painoarvo ei ole siinä, kuka on oikeassa vaan siinä miten yhtä oikeat, erilaisia näkemyksiä opitaan sietämään ja yhteen sovittamaan.