Lapsen osallisuutta voidaan suunnitelmallisesti arvioida ja kehittää laatutyöllä. Ongelmana on kuitenkin ollut se, että olemassa olevat laatumallit soveltuvat huonosti sellaisenaan lapsijärjestöjen tarpeisiin. Anni Hakolampi päätti yhteisöpedagogi (YAMK) opinnäytetyönään luoda lapsijärjestö Pinskuille laadun prosessimallin, joka sopii lapsijärjestön tarpeisiin, ja jonka avulla lapsen ääni saadaan paremmin kuuluviin järjestön toiminnassa ja -rakenteissa.

Kehittämistyö lähti liikkeelle järjestön arvoista ja strategisista painopisteistä: lapsen ääni on saatava kuuluviin. Laatumallia testattiin syksyllä 2017 toteuttamalla Kimppa-tapahtumassa yli 7-vuotiaille lapsille soveltuva toiminnan auditointi. Lisäksi lapsilta kerättiin tietoa heidän mielipiteistään pinskutoiminnasta palautelomakkeella ja mielipidejanan avulla.

-Lapset ja nuoret olivat havainnoissaan tarkkanäköisiä. Auditointi menetelmänä toimi eri-ikäisille lapsille ja nuorille jopa yllättävän hyvin, toteaa järjestön toiminnanjohtaja ja opinnäytetyön kirjoittaja Anni Hakolampi.

Kimppa-tapahtumaan osallistui 41  lasta ja nuorta. Kirjallista palauteaineistoa saatiin 29 lapselta ja nuorelta ikähaarukassa 7-18-vuotta. Lasten antaman palautteen ja auditointitulosten perusteella pinskutoiminnan ilmapiiri koetaan yleisesti hyväksi (95%) ja toiminta koetaan yleisesti turvalliseksi (80%). Lasten tasavertainen kohtelu (93%) ja kaverisuhteiden syntymisen tukeminen (84%) saivat myös korkeat pisteet lapsilta ja nuorilta. Parantamisen varaa löytyi erityisesti lasten osallistamisesta päätöksentekoon, sillä peräti 38% lapsista ja nuorista kokivat, että aikuiset ohjaajat tekivät kaikki päätökset. Lasten kuuleminen toteutui tapahtumassa hieman paremmin, 62% lapsista ja nuorista koki tulleensa kuulluksi.

-Lapsilta kerätystä aineistosta esiin tulleet kehittämiskohteet toimivat pohjana laadun prosessimallille sekä laatukoulutuksille, jotka toteutin järjestön hallinnolle ja työntekijöille marras-joulukuussa 2017, Hakolampi kertoo.

Lasten osoittamat kehittämiskohteet inspiraationa

Lasten ja nuorten esiintuomat kehittämiskohteet toimivat pohjana laatujärjestelmää mallintavalle Pinskujen laadun prosessimallille ja aihetta tarkemmin perkaavalle Pinskujen laatukäsikirjalle, johon Hakolampi on koonnut laajan laadun menetelmätyöpakin Pinskuille kattavine ohjeineen.

-Laatukäsikirja on jaettu kolmeen osioon painopisteiden perusteella: hallintoon, työntekijöiden ja ohjaajien osioon sekä lasten ja nuorten osioon.  Näistä hallinnon osio keskittyy lapsivaikutusten arviointiin. Ohjaajien ja työntekijöiden osiossa keskitytään lapsilähtöisyyden toteuttamiseen käytännön toiminnassa ja lapsilähtöisten menetelmien osaamisen laajentamiseen. Lasten ja nuorten osuudessa pyritään herättelemään lapsia ja nuoria rohkeasti tuomaan omia näkemyksiään esiin ja tarjotaan työkaluja tähän, sanoo Hakolampi.

Hakolampi testasi kehittämäänsä laatumallia ja menetelmätyöpakkia hallinnolle ja työntekijöille järjestämissään laatukoulutuksissa marras-joulukuussa 2017. Hakolammen järjestämistä laatukoulutusten palautteista peräti 94%  oli vähintään jokseenkin samaa mieltä siitä, että koulutuksen aihe oli tärkeä ja kiinnostava. Sama osuus koulutukseen osallistuneista koki saaneensa koulutuksesta uusia ideoita toimintaan.

-Laatumalli ja vetämäni koulutukset otettiin innostuneesti vastaan. Koen, että laatutyöllä on onnistuttu vastaamaan järjestön tarpeisiin, Hakolampi toteaa.

Hakolammen yhteisöpedagogi (YAMK)-opinnäytetyö Parempaa pinskutoimintaa – lapsijärjestön laatumallin kehittäminen ja käyttöönotto esitellään Humanistisen ammattikorkeakoulun opinnäytetyöseminaarissa 19.4.2018. Opinnäytetyö julkaistaan 1.6.2018.